Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Voorwoord :

1.1 VOORWERP VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden (hierna “de Gebruiksvoorwaarden”) hebben als doel de voorwaarden te definiëren voor het gebruik van de ImmoReviews website en/of de ImmoReviews applicatie, bereikbaar op het adres www.ImmoReviews.be (hierna “de Website”), die IMMOWEB N.V. (hierna “de Onderneming”) ter beschikking stelt van de internetgebruikers (hierna “de Gebruikers”).

1.2 IDENTIFICATIE VAN DE UITGEVER

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat de Website uitgegeven wordt door de Onderneming met volgende gegevens:

de naamloze vennootschap Immoweb (onderdeel van de groep Axel Springer Digital Classifieds), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in de Wolstraat, 70 te 1000 Brussel, België. De Onderneming heeft btw-nummer 429.223.614.

Het loutere feit dat u de ImmoReviews.be website gebruikt, houdt in dat u onderstaande Gebruiksvoorwaarden integraal en onherroepelijk aanvaardt.

Immoweb N.V. behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. Wij raden u dan ook aan om ze regelmatig te raadplegen. 

2.Definities

De termen in hoofdletters uit deze Gebruiksvoorwaarden hebben volgende betekenis:

‘REVIEW’ :

elke beoordeling door een Gebruiker die een beroep heeft gedaan op de diensten van een Vastgoedprofessional en die verspreid wordt op i) de Website ii) de dragers van de Onderneming iii) in voorkomend geval, de dragers van Derden.

Elke BEOORDELING bestaat uit:


‘PERSOONLIJKE GEGEVENS’ :

alle persoonsgebonden gegevens zoals gedefinieerd door de Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AGV) die door de Gebruikers van de Website worden gecommuniceerd in het kader van de toegang tot de Diensten.

‘OPINION SYSTEM’ :

de onderneming SUCCESS MARKET SAS, 11, rue Daniel Digneaux 33380 Marcheprime - RCS Bordeaux 530 344 811, die de PERSOONLIJKE GEGEVENS van onder meer de Gebruikers zal verzamelen en verwerken volgens het door AFNOR als ISO 20252 gecertificeerd proces voor het verzamelen en controleren van BEOORDELINGEN (“Markt-, opinie- en maatschappelijk onderzoek”), met het oog op de verzameling en verwerking van BEOORDELINGEN voor de publicatie op de Website.

‘VASTGOEDPROFESSIONAL’ :

elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepshalve op de vastgoedmarkt actief is in een van de stadia van de vastgoedtransactie of die producten of diensten aanbiedt in verband met vastgoed en die onderworpen is aan een verificatieprocedure door OPINION SYSTEM, in het bijzonder voor de uitvoering van een vastgoedtransactie met een Gebruiker die een BEOORDELING wil plaatsen.

‘DIENSTEN’ :

de diensten die door de Onderneming op de Website geleverd worden en beschreven staan in artikel 4 van deze Gebruiksvoorwaarden.

‘DRAGERS VAN DE ONDERNEMING’ :

alle dragers uitgegeven door de Onderneming, van eender welke aard (websites, mobiele applicaties, enz.) waarop BEOORDELINGEN kunnen verspreid worden, anders dan de Website, in het bijzonder de websites en de mobiele applicaties www.immoweb.be.

‘DRAGERS VAN DERDEN’ :

de websites en applicaties uitgegeven door de partners van de Onderneming, met inbegrip van OPINION SYSTEM, de partners van deze laatste, de VASTGOEDPROFESSIONALS en andere derden.

3. Omschrijving van de diensten

3.1 DE DIENSTEN

De DIENSTEN die door de Onderneming worden geleverd en ter beschikking worden gesteld van de Gebruiker staan beschreven op de Website van de Onderneming, met dien verstande dat ze continu kunnen wijzigen.

De DIENSTEN hebben onder meer als doel de Gebruiker de mogelijkheid te bieden om:

3.2 CONTACT MET EEN VASTGOEDPROFESSIONAL

De Gebruiker die contact wil opnemen met een VASTGOEDPROFESSIONAL die geïdentificeerd wordt op de Website, wordt uitgenodigd om naar de Website te gaan en daar de detailpagina van de betrokken VASTGOEDPROFESSIONAL te openen of deze laatste op te zoeken via de zoekfunctie van de Website. Deze zoekfunctie is onder meer bereikbaar via de homepage van de Website.

Om een contactname door de VASTGOEDPROFESSIONAL mogelijk te maken, dient de Gebruiker onderstaande PERSOONLIJKE GEGEVENS op te geven:

De Gebruiker garandeert dat de opgegeven informatie waar en correct is.

Na de validatie van voornoemd formulier bezorgt de Onderneming onmiddellijk alle opgegeven informatie aan de betrokken VASTGOEDPROFESSIONAL. Die neemt vervolgens zo snel mogelijk contact op met de Gebruiker als antwoord op zijn contactaanvraag en voor geen enkele andere actie.

De Onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval dat:

(i) de VASTGOEDPROFESSIONAL geen contact opneemt met de Gebruiker of dat niet doet binnen een termijn die de Gebruiker redelijk acht;

(ii) de informatie die de Gebruiker opgeeft niet correct of up to date is.

4.Toegangsverbod tot het platform

De Onderneming Immoweb behoudt zich het recht voor om eenzijdig de toegang te verbieden tot de volledige website of ImmoReviews applicatie, of een gedeelte ervan, aan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon:

- die deze Gebruiksvoorwaarden zou overtreden, alsook aan professionele bezoekers die de “Algemene voorwaarden voor professionele klanten” overtreden;

- die de PERSOONLIJKE GEGEVENS waartoe hij toegang kan hebben via de Website zou gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om niet-aangevraagde berichten te versturen naar de e-mailadressen van andere internetgebruikers (“spamming”) voor eender welk ander commercieel doel of op eender welke andere niet-toegelaten wijze;

- die de DIENSTEN die door ImmoReviews of de Onderneming worden aangeboden, zou gebruiken zonder de specifieke voorwaarden te respecteren die van toepassing zijn op deze DIENSTEN;

- die valse aanvragen, valse REVIEWS, BEOORDELINGEN die al door dezelfde natuurlijke of rechtspersoon geplaatst werden of lasterlijke of beledigende BEOORDELINGEN op de website zou plaatsen;

- die de reputatie van de Onderneming, haar zaakvoerders of haar personeelsleden, de website of de ImmoReviews applicatie op een of andere manier zou schaden;

- die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden;

- die de website zou aanwenden voor onwettige doeleinden.

We behouden ons eveneens het recht voor om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

5. Beschikbaarheid van het platform

Hoewel wij ons inzetten om het ImmoReviews.be website en applicatie 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de Website te onderbreken om technische of andere redenen. Wij behouden ons eveneens het recht voor onze diensten te beëindigen, en dit zonder dat we verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of voor derden.

Immoweb N.V. zal er in de mate van het mogelijke op toezien dat de applicatie, de website en de bestanden die van de website kunnen worden gedownload, vrij zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden, spyware en andere kwaadaardige of niet goedgekeurde software. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze zaken toch aanwezig zijn. Immoweb nv kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor elke schade en/of elk verlies die hieruit voortvloeit voor de gebruiker. Immoweb nv raadt de gebruiker sterk aan firewalls, een antivirusprogramma en andere noodzakelijke beveiligingsprogramma's op zijn toestel te installeren. 

6. Links naar andere sites

In bepaalde rubrieken bevat de ImmoReviews.be website en de ImmoReviews applicatie hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en correctheid van de inhoud of voor deze websites zelf. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die deze websites of deze inhoud in het algemeen goedkeurt, publiceert of toestaat. De uitbaters van die websites zijn dus de enige verantwoordelijken voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, bescherming van persoonsgegevens, enz. 

7. Aansprakelijkheid betreffende de inhoud die door de gebruikers op het platform geplaatst wordt

7.1 DE BEOORDELINGEN VAN DE GEBRUIKERS

De BEOORDELINGEN van de Gebruikers worden verzameld en verwerkt door de onderneming OPINION SYSTEM.

De Gebruiker die effectief een vastgoedtransactie heeft afgesloten met een VASTGOEDPROFESSIONAL kan ervoor kiezen om een BEOORDELING te plaatsen met betrekking tot de door de VASTGOEDPROFESSIONAL geleverde dienstverlening. Daarvoor gaat hij naar de specifieke pagina van de Website voor het plaatsen van BEOORDELINGEN of de detailpagina van de VASTGOEDPROFESSIONAL, of zoekt hij de VASTGOEDPROFESSIONAL op via de zoekfunctie van de Website.

De Gebruiker wordt vervolgens doorgestuurd naar een pagina van de website van OPINION SYSTEM, waar hij gevraagd wordt om zijn naam, voornaam en e-mailadres op te geven. Wanneer de Gebruiker voldoet aan de criteria uit de Gebruiksvoorwaarden, stuurt OPINION SYSTEM de Gebruiker een e-mail met instructies voor het opstellen van een REVIEW. In voorkomend geval kan OPINION SYSTEM de Gebruiker ook rechtstreeks in contact brengen met VASTGOEDPROFESSIONAL waarop de BEOORDELING betrekking heeft.

Bijgevolg stemt de Gebruiker er expliciet mee in dat wanneer hij een BEOORDELING plaatst over een VASTGOEDPROFESSIONAL hij gecontacteerd kan worden door deze VASTGOEDPROFESSIONAL en/of door OPINION SYSTEM zodat deze zijn identiteit kunnen verifiëren, alsook de elementen waarmee zijn ervaring met de beoordeelde VASTGOEDPROFESSIONAL vastgesteld kan worden.

Immoweb N.V. kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de REVIEWS, noch voor de manier waarop deze BEOORDELINGEN verzameld en verwerkt worden.

7.2 DE INHOUD VAN VASTGOEDPROFESSIONALS

Met “inhoud” worden volgende elementen bedoeld: de afbeelding, het logo, de beschrijving van de professional, de “fiche van het agentschap” met het (de) adres(sen), het (de) telefoonnummer(s), de link naar de website, en alle andere elementen met betrekking tot de Vastgoedprofessional.

De inhoud van de VASTGOEDPROFESSIONALS wordt verzameld en verwerkt door OPINION SYSTEM.

Immoweb N.V. kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de REVIEWS, noch voor de manier waarop deze BEOORDELINGEN verzameld en verwerkt worden.

7.3 ANDERE INHOUD

Alle andere teksten, informatie, gegevens, visuals, foto’s, boodschappen of elke andere vorm van inhoud die door de Gebruiker op de website ImmoReviews worden geplaatst, vallen enkel onder zijn verantwoordelijkheid. Immoweb N.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud die door de Gebruiker op de Website wordt geplaatst.

De Gebruiker verklaart, aanvaardt en garandeert dat Immoweb N.V. over het recht beschikt om alle inhoud of alle persoonlijke gegevens die de Gebruiker zou posten op de website ImmoReviews.be of op de applicatie ImmoReviews te gebruiken of te communiceren om de Gebruiker in contact te brengen met een of meerdere VASTGOEDPROFESSIONALS.

De Gebruiker aanvaardt dat zijn PERSOONLIJKE GEGEVENS en inhoud gebruikt worden door de Vastgoedprofessionals voor het hierboven vermelde doel. Deze laatste zullen deze informatie enkel gebruiken om te antwoorden op de vragen van de Gebruiker. Indien een VASTGOEDPROFESSIONAL voor een andere reden contact moet houden met de Gebruiker, zal hij daarvoor uitdrukkelijk toestemming moeten vragen aan de Gebruiker.

Als Gebruiker van de diensten van het platform ImmoReviews verbindt u er zich toe om geen inhoud of BEOORDELINGEN op de website te plaatsen die een politieke mening uit, een lasterlijke, racistische of xenofobe bijklank heeft of aanzet tot discriminatie, haat of geweld ten opzichte van een persoon, een groep, een gemeenschap of haar leden op basis van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische origine van de leden of van enkele ervan.

Enkel en alleen al door het platform ImmoReviews te gebruiken, verbindt u er zich toe de naamloze vennootschap Immoweb N.V. (eigenaar van de ImmoReviews website en de applicatie), haar dochterondernemingen, zaakvoerders, werknemers, partners en vertegenwoordigers te vrijwaren van alle vorderingen tot aansprakelijkheid en andere gerechtelijke acties die door derden zouden worden aangevat, naar aanleiding van een inhoud of een BEOORDELING die door u werd geplaatst. 

8. Intellectuele rechten

De volledige inhoud van het ImmoReviews platform (website en applicatie), met inbegrip van de teksten, grafieken, logo's, knoppen, afbeeldingen, code, database en pictogrammen, is de intellectuele eigendom van de naamloze vennootschap Immoweb N.V. en is beschermd door de rechten op intellectuele eigendom, zoals auteursrechten en de rechten van de producent van een database.

De vormgeving van de website en van de applicatie (plan, keuze en schikking van de rubrieken, organisatie van de gegevens, ...) zijn beschermd door het wettelijk beleid met betrekking tot auteursrechten. Immoweb N.V. verbiedt het hergebruik van de volledige inhoud van het platform of van een kwalitatief of kwantitatief deel ervan. De Belgische wet van 31 augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van databases (omzetting van de Europese richtlijn nr. 96/9/EC) bepaalt dat inbreuk op deze rechten voorwerp is van straffen, gaande tot € 500.000 geldboete en, ingeval van herhaling, tot 2 jaar gevangenisstraf.

Met dit document verleent Immoweb N.V. de gebruiker van het platform een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op elk ogenblik zonder reden herroepbare licentie om de inhoud van de website op een computer te openen, weer te geven en te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. De gebruiker mag ook een kopie van de inhoud die op het platform wordt weergegeven, afdrukken voor uitsluitend persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij de inhoud van het platform op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteurschap en oorsprong van het platform behoudt. Reproductie is bijgevolg uitsluitend toegelaten voor persoonlijk gebruik en als persoonlijke kopie in de zin van de wet op auteursrechten.

Bepaalde namen, kenmerken, en logo's op het platform zijn gedeponeerde merken of handelsnamen die eigendom zijn van Immoweb N.V. of van hun respectieve eigenaars. Tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de licentiehouders, waaronder Immoweb N.V., is elk gebruik van namen, merken en logo's en/of het ongeoorloofde gebruik van gelijksoortige tekens, verboden.

Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik ook van het geheel of van een van de beschermde elementen van het platform, onder eender welke vorm en met eender welk middel, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Immoweb N.V. Elk commercieel gebruik van de inhoud van het platform is strikt verboden.

Tenzij uitdrukkelijke weigering die niet moet worden gerechtvaardigd, is het maken van een hyperlink naar de startpagina van de site op het adres https://www.ImmoReviews.be  toegelaten. Elke hyperlink naar een pagina binnen de site is dus verboden, tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Immoweb N.V.

In geen enkel geval kan Immoweb N.V. verantwoordelijk gehouden worden tegenover bezoekers van het Immoweb platform voor klachten of rechtsvorderingen die tegen deze laatsten zouden worden aangespannen door een derde die zou beweren dat het gebruik van eender welk element van de inhoud van het platform of een van de producten of diensten die het platform aanbiedt, inbreuk zou plegen op zijn intellectuele eigendomsrechten.  

9. Diverse bepalingen, toepasselijke wetgeving en rechtspraak

De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid van alle gebruiksvoorwaarden van dit document. De bepaling in kwestie wordt voor niet geschreven gehouden en de gebruiker aanvaardt dat Immoweb nv deze bepaling zal vervangen door een andere die, in de mate van het mogelijke, dezelfde functie zal hebben.

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de ImmoReviews.be website en/of de ImmoReviews applicatie, is de Belgische wet van toepassing, en zijn uitsluitend de Brusselse rechtbanken bevoegd. 

Alle beoordelingen worden verzameld en gecontroleerd door Opinion System, een onafhankelijke ISO 20252 gecertificeerde organisatie waarvan het controleproces ISO 9001 gecertificeerd is door Afnor Certification.

Opinion System

© Immoweb N.V. • Wolstraat, 70, B-1000 Brussel, België •